top of page

Algemene voorwaarden
Diëtistenpraktijk PowerFood

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

3. Verzekeringsgegevens opdrachtgever

Voor een juiste administratie en afhandeling van de declaratie bij de zorgverzekeraar, dient de cliënt een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar het consult, of bij een telefonische of  online consult, de legitimatiegegevens op te kunnen noemen. 

4. Tarieven

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 uren per kalenderjaar.
In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
Diëtistenpraktijk PowerFood hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.
Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Tarieven, of navragen bij uw diëtist.

5. Beëindigen behandeling

De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

6. Betaling en declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien de behandeling binnen het eigen risico valt, ontvangt de opdrachtgever een rekening van de zorgverzekeraar. Indien het niet mogelijk is de kosten van de behandeling te declareren bij de zorgverzekeraar, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd en dient de opdrachtgever het totaalbedrag op de factuur binnen 14 dagen over te maken op NL82 INGB 0106 5244 29 onder naam van Diëtistenpraktijk PowerFood onder vermelding van het factuurnummer. De opdrachtgever kan Diëtistenpraktijk PowerFood ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen.

6. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7. Incasso

De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

8. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is gericht op een goed resultaat. Dit goede resultaat kan echter niet gegarandeerd worden, aangezien de opdrachtgever zelf ook deels verantwoordelijk is voor een goed resultaat. Diëtistenpraktijk PowerFood is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel voortvloeiende of uit verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de diëtist. 

 

10. Klachtenregeling

Diëtistenpraktijk PowerFood zorgt voor kwalitatieve zorg. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. De cliënt dient dit allereerst met de diëtist te bespreken. Wanneer dit geen oplossing biedt, kan de opdrachtgever contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici via de website: www.klachtenloketparamedici.nl 

bottom of page